ویراستاری


بررسی و بازبینی متون از جهت محتوا، شیوه نگارش، صحّت و اعتبار، انسجام، پیوستگی، رعایت اصول نگارشی و علایم نگارشی

 

تعریف: ویرایشگری یا ویراستاری یا ادیتوری به فرایند انتخاب و آماده‌سازی محصولات نوشتاری، دیداری، تصویری، شنیداری، و رسانه‌ایِ برای انتقال اطلاعات می‌گویند. در فرایند ویرایش ممکن است تصحیح، تلخیص (خلاصه‌سازی)، ساماندهی و بسیاری از تغییرات دیگر به قصد تولیدِ اثری منسجم، یکدست، درست، دقیق و کامل صورت گیرد. به شخصی که ویرایش می‌کنند ویرایشگر یا ویراستار می‌گویند.

ویراستاری بررسی متن ترجمه شده از لحاظ تطبیق با متن مبدا و صحت آن در زبان مقصد است. دفتر ترجمه رسمی نورند ویراستاری متون ترجمه شده را انجام داده و درستی آن را از جهت محتوا، شیوه نگارش در زبان مقصد، صحت و اعتبار ترجمه از جهت هماهنگی با متن مبدا، انتقال درست پیام از متن مبدا، انسجام و پیوستگی، و رعایت اصول و علایم نگارشی به طور دقیق بررسی می­نماید.