ترجمه غیر رسمی

ترجمه غیر رسمی


ترجمه کتاب، مقالات، نشریات، رزومه، وبسایت، کاتالوگ و …

 

ترجمه غیر رسمی عبارتند تمام ترجمه هایی که نیاز به ترجمه بروی سربرگ و ممهور رسمی قوه قضاییه نباشد گفته میشود که عبارتند از ترجمه متون، ترجمه کتاب، مقالات علمی، کاتالوگ ، بروشور ، سایت، فیلم، فایل صوتی و … است، همچنین ترجمه با فرمت رسمی روی سربرگ و مهر دارالترجمه رسمی که بیشتر برای برخی م مراکز مهاجرتی لازم است بکار می رود، البته این نوع ترجمه، رسمیت ترجمه رسمی مذکور را ندارد.

ترجمه کلیه اسناد و متون شامل کتاب، مقالات (ISI)، نشریات، رزومه، وبسایت، کاتالوگ، نامه­های غیررسمی، و کلیه متونی که در زمره ترجمه رسمی قرار نمی­گیرند. همچنین ترجمه نامه­ های صادره از سفارت­­خانه ها و نامه درخواست یا نامه اعتراض برای سفارت­­خانه ها.